MOTOR 5IK60RGN-CF ZD

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

ĐỘNG CƠ MOTOR 5IK60RGN-CF ZD

Mã SP: PNK-HGT-0103

Thương hiệu: ZD

Xuất xứ: Taiwan

Model: 5IK60RGN-CF

Công suất: 60W

Điện áp: 220V

ĐỘNG CƠ MOTOR 5IK60RGN-CF ZD

Mã SP: PNK-HGT-0103

Thương hiệu: ZD

Xuất xứ: Taiwan

Model: 5IK60RGN-CF

Công suất: 60W

Điện áp: 220V

Số vòng quay(rpm): 1350 vòng/phút

ĐVT: Cái

Ứng dụng: được sử dụng tăng giảm số vòng quay, tăng Mô-men xoắn (lực xoắn) trong dây chuyền sản xuất và máy móc công nghiệp,...

Các mã hộp số motor ZD: 

51K60GN-C 51K120GN-C 51K90GN-C 5GU 50KB 51K90A1-CF 5IK60A-TF 51K120A1-CF 51K120GN-S3F 51K60GN-S3F 5GN35K 5RK60A-S2M 51K40GN-S3T 51K60GN-S3T 51K90GU-S3T 51K120GU-S3FT 51K120GU-S3F 51K90A1-S3F 51K120A1-S3F 51K90GU-S3F 5IK120RGU-CFF 51K120RGU-CFF K3D30-24GN 3GN60K 51K40GN-S3 5GN60K 51K120RGU-T 61K180GU-CF 6GU3K 61K180GU-S3F 5IK90RGN-CF 51K60GN-UF 51K120GN-UF GM-5RK90A-CM 5GU25K 51K120GN-SF 5GN5K 5GN-15 US62 4IK25GN-STS 41K25GN-C-B/4F25-3 51K60A-CF 51K90A-CF 51K120A-CF 41K25A-C 51K60GN-S3F 5GN300K 61K180RA1-CF 51K120RA1-CF 6IK180GU-S3F 41K25GN-6P-CF 51K90GU-UF 5GU120K51K90RGU-CF220VAC1P 51K120GN-S3F 51K60GN-S3F  5GN30K 5GU18K 5IK90RGU-CMF 5GU25K 51K40A-C-ZD 5IK90GU-SF 5IK60GU-SF  51K90A1-S3P-J 51K120A1-S3P-J 51K120GU-YF 51K90GU-UF 5GU120K 51K90GU-YF 51K120GU-S3F 51K40GN-U 51K60GN-UF 51K90GU-UF 51K90GU-CM 51K60A-CFE 51K40A-C 31K15RA-A 6GU15K 51K90RGN-CF 41K25GN-CET  5IK90RGU-CF 51K90GU-AF 5GU6K 5GU15K 4K25GN-U 41K25GN-U 61K120GU-CF 61K140GU-CF 51K60GN-CF 51K120GN-CF 51K90GN-CF 61K180GU-CF 5IK60GU-SF 41K25GN-S  51K40GN-S 51K60GN-S 51K90GN-S 41K25GN-S 4IK25GN-S2 4IK25GN-S2 5GU12.5K 51K40RGN-C 5GN25K 51K40RGN-CM 5GN30K 5IK90GU-S3M 51K90A1-S3P-J 5RK60GU-SF 5RK120GU-SF  5RK90GU-SF 6RK180GU-SF 5RK40GN-S ZD51K40RGN-C 5GN25K 4IK25GN-UST 4IK25GN-STS  41K25GN-S/UTS 51K90A-S2 51K60A-S2 51K40A-S2 51K120A-S2 5IK90A-TF 5IK120A-TF 5RK90GU-S3M 5GU15KB 51K90A-S32P 5RK120GU-S3M 5RK60GN-S3M 51K60A-CF4RK25GN-S3M 5RK40GN-S3M 5IK120RGU-CF 51K60A-CF 51K90A-CF 5IK60RGU-CF 61K140GN-YF 6IK140GN-YF 51K90GU-YF 51K60GU-YF 51K60GU-YF 5GU60KB 5IK60GU-YF 5IK90GU-YF 51K40GN-C 41K25GN-C 51K60GN-C 51K90GN-C 51K120N-C 51K60GN-STS 61K180RA-CF 21K10GN-C/2GN-100K  61K140RA-CF 51K60RGN-CF 51K90RGN-CF 51K60GN-CF  6IK180RA1-CF 51K60GN-SF  51K90A-SF  5RK60A-SF 5IK90RGU-CF 5GU18K 51K120GU-S3F 5RK60A-AMF2 5IK60GN-C 5IK90GN-C 4RK25GN-C 4GN30B 4GN-10X 51K120RGU-U-CF 5IK60GN-S3F 5GN300K 51K120RA2-CF 6ik180ra1-cf 61K180RA1-CF 51K120RA1-CF 51K120RA-CF 41K25GN-ST 4GN180K 51K120RGU-CF 51K90RGU-CF 51K60RGU-CF 4IK25GN-S 5IK40GN-S 5IK90GN-S 5IK60GN-S 5GN50KB 51K90GU-S3B 41K25GN-S 4GN120K 4GN10X 4GN10B  5IK120RGN-CF 51K120RGN-CF 51K60RGN-CF 51K60GU-S3B 51K120GU-S3F 51K120GU-S3MF 51K60GN-S3M 51K60GN-S 21K6GN-C 21K6GN-CM 5IK40RA-C 5IK60RA-C 5IK90RA-C 5RK90GN-CMF 5RK120GN-CMF 5GN-15K 5GN15K 5IK120RA-CF 5IK40A-C2 5IK60RGU-CFP 5GU5KB 51K90GU-CF 51K60RGU-CF 5GU300KB 51K90RGU-CF 5GU60KB 5IK90RGU-CF 5GU60KB 5RK90RGU-CF5IK60RGU-CF 31K15GN-C 31K15GN-CM 51K60GN-S3F 5GN300K 5IK60GU-S3MF 4IK25RGN-3 31K15RGN-3 51K60GN-S3F 51K40GN-S3F 51K60GU-S3F 51K60GN-S3MF 51K40RGN-C 5RK120GU-CFP 5RK60GU-CFP 5RK90GU-CPF 5RK40GN-CPF  21K6RA-A 5IK40RGN-C 51K90RGN-C 51K60RGN-C 3RK15RGN-CM 51K60A-AF 51K90A-AF 51K60RGN-CF 51K90RGN-CF 51K120RGN-CF 31K15RA-C 3IK15RGN-C 3IK15RGN-CM 51K90GU-UN 51K90GN-UN 51K90GN-UM 51K90GU-UM 51K120GN-C+5GN-3K 51K90RGN-C 5RK90GU-S3M 5RK120GU-S3MF 5RK60GN-C 5RK90GN-C 4RK25GN-C 3RK15GN-C 5RK90GU-UMF 5GU30K 5RK60GU-5GU75K 5RK120GU-CMF 51K120GU-51K120RGU-W 5GU7.5K 5GU60KB 5GN300K 51K90GU-S2M 51K60GU-S2M 51K40RGN-CM  51K40GN-S2 51K120A-AF 51K60A-AF 51K90A-AF 51K40A-AF 61K140A-CF 6GU3K 6GU10k

51K60RA-A 51K90RA-A 51K120RA-A 51K60RA-CF 51K40RA-A 61K180GU-AF 1:30  5RK40A-C 5GN15K 4IK25RA-A 5IK90RGU-CF 5IK120GN-CF 3IK15GN-C 5IK60GU-UF 5IK120GN-UF 5IK40RGN-CM 5IK60RGN-CF 5IK90A-YF 5IK120GU-UFW 51K120GU-UFW 51K90GU-UFW 5RK60A-S2M 5RK90A-S2M 5RK120A-S3M 5RK40A-S2M 4RK25A-S2M 4RK25A-S3M 6RK140A-S2M 4IK25GN-S2 4IK25GN-S3 41K25GN-S3 41K25GN-S2 5IK40GN-CF/5GN10K 51K90GU-S3F 51K90GU-S3MF  5IK120A-AF 51K90GU-CF 51K120GU-CF 51K120RGN-CF 51K120GN-CF 5IK120GN-CFM 551K90RGN-CF 5IK90RGN-CF 5GN50K 41K25RGN-CM 51K90GU-S3F 51K120GU-S3F 4GN3.6K 51K40RGN-A  5GN180K 3RK15GN-C 31K15GN-C 51K60GN-CMF 51K60GU-CMF 51K120A-SF 5RK40GN-C 3IK15RGN-C  51K120A-S351K90CM 5GN10X 5GN180K 2IK6GN-C 2GN25K 5GU-20K 61K180GN-CF 6IK180RGN-CF 5IK90GU-UMF 5RK40RGN-C 61K150GN-CF 51K60GN-CF 51K90GN-CF 51K120A-CF 51K90A-CF 51K60A-5GN9K 5RK40RGN-C 5IK120GN-C 5GN-30K 5RK120GU-S3M 51K120GN-S3F 21K6RA-C 2GN-60K US206-02 21K6RGN-C 5RK90GGU-S3MF 51K120RA-CF 41K25RGN-C 3IK15GN-C 3GN-50 4RK25GN-C 4GN60K 5IK60A-CF 51K60A-CF 4IK25GN-S3 41K25GN-S3 2IK6GN-C 3GN15K  5IK60RGN-CF 31K15RGN-A 31K15RGN-A3IK15RGN-C  5GU90K 51K60A-YF 51K90A-YF 51K90A-SF 51K60A-SF 51K90GN-YF 51K120GU-S3F 3IK15RGN-A 3GN3 5IK90GU-S2 51K90GU-S2  5RK90GU-S2 51K90GU-S2 51K90A-T2F 5IK90GU-S3MF 51K120GU-S3MF 51K90GU-S3MF 51K90A-T2F 51K60GU-SF 2IK6GN-CWTE  3IK15RGN-A 5RK60A-S2M  51K60A-CFM 41K25GN-C 4GN30K 4RK25GN-C 4GN30K 21K6GN-C 41K25GN-S3 4IK25GN-S2 61K180A-CF 51K120A-CF 61K120A-CF 51K90A-CF 51K60A-CF 61K140RGN-CM 61K140RGU-CM 2GN30K 2GN30  5IK90GU-S3MF 5RK90GU-CMF 51K90GU-S3MF 51K40GN-S  5IK40GN-S 5GU60KB 5RK90RGU-CF 5RK90RGN-S3F 5GN300K 51K60GU-S3F 5RK40GN-C 5IK90RA-CF 51K90RA-CF 5IK40GN-UT2  51K90GN-YF 51K120GN-YF 51K120GN-SF 51K60RGN-CF 5IK60GN-CF 51K40RGN-C  3IK15GN-C 41K25GN-C 31K15GN-C  41K25A-C  4IK25A-C 5RK40RA-A 51K40RGN-CE 51K90A-C2F  51K90A-T2F 51k90RGN-CF 5GN36K 5RK60GN-CF 61K140GU-SF 61K180GN-CF 61K120GU-S3F  51K90RA-CF 51K60RA-CF 5IK60RGN-CF 5GN36K 5GN-5K 4RK25RGN-C  51K60GN-CF 4RK25RGN-C 51K60A-YF  51K60A-SF  51K120GN-CF  5IK120GN-CF  51K90A-YF 4GN-3K 4RK25RGN-C  US425-02 61K180GU-CF  6GU20K  61K180GU-YF 6GU15K  5RK40GN-C  4RK25RA-C US425-02  5GN36K 51K40RGN-CM  5IK120GU-S3F  51K90GU-YF 51K60GN-C  51K90GU-CFM 5IK90GU-CFM31K15GN-C 51K90GN-C2F 51K60GN-A2F 3IK15GN-C  5IK90RGU-C2  5GU-60K  51K60A-YF  51K60A-SF 51K90A-YF  51K90RGN-CM  5GN-180K 51K90A-SF 5IK90GU-CM  51K90GU-CM  4IK25A-C 51K120GU-SF 51K60GN-S 51K90GN-S 61K140RGU-A  5IK120GU-CF 51K120GU-CF  51K140GU-SF 51K120RA-CF  5GN100B 4GN100B 5GU-50K 5GN50KB 5IK60A-SF 5IK60GN-SF 51K60-YF  5IK60A-S3F 5IK60GN-S3F 5RK60GN-SF 5RK60GN-UF 5RK60GN-CF 61K180GN-SF 41K25GN-S2 4IK25GN-S2-T  51K90RA-CF 51K60RA-S 51K120RA-CF 41K25RA-C 61K120RA-C 31K15RA-C  2RK6RGN-CFFP  51K60A-YF  5IK90GN-CM 51K90GU-CM 5RK60A-CF 5RK60A-AF 51K90RGU-CF 4RK25GN-CWE 4GN50L  41K25GN-S2 51K40RA-C 51K90GN-AM 51K60GU-AF 51K60A-A2F 5IK60A-A2F 51K120GN-A 41K25RA-A 51K60RA-A 4IK25RGN-C 4GN10K 41K25RGN-C 4GN10 51K60A-YF  51K120A-YF 5IK90RGU-CF 5GU18K 5RK90GU-CF 41K25GN-CM  4GN100K 5GN100K 51K60A-YF   51K60A-YF 21K6RGN-A 2GN-36K 5GU-9K 5GU-10KB 51K60A-YF   5IK60A-YF    51K60A-SF    51K60A-UF     5RK60A-YF    5IK90RGU-CF 5IK120RGU-CF 21K6GN-CFM 2RK6GN-CFM 21K6RGN-CFM 5IK90GU-SF 5RK90A-SF 5RK90A-SMF 2RK6RGN-CFM  31K15GN 3RK15GN 31K15RGN 21K6GN-C 31K15GN-C 41K25GN-C 51K40GN-C 51K60GN-C 51K90GN-C 51K120GN-C 61K120GN-C 61K140GN-C 61K180GN-C  61K1200GU-CF  51K150A-CF  51K120A-CFE C2RK6GN-C 3RK15GN-C 4RK25GN-C 5RK40GN-C