ỐNG NYLON CHỊU NHIỆT

Sắp xếp:
ỐNG NYLON CHỊU NHIỆT PHI 9x12MM 180C 30BAR 3MPa (CUỘN = 100M)
ỐNG NYLON CHỊU NHIỆT PHI 6x8MM 180C 30BAR 3MPa (CUỘN = 100M)
ỐNG NYLON CHỊU NHIỆT PHI 4x6MM 180C 30BAR 3MPa (CUỘN = 200M)
ỐNG NYLON CHỊU NHIỆT PHI 2x4MM 180C 30BAR 3MPa
ỐNG NYLON CHỊU NHIỆT PHI 7.5x10MM 180C 30BAR 3MPa