E2B-M12LN08-WP-B1 OMRON (2M)

Liên hệ: 0933267468 để nhận báo giá
Trạng thái: Còn hàng

SENSOR E2B-M12LN08-WP-B1 OMRON (2M) 

Mã SP: PNK-LKD-0906

Xuất xứ: Japan

Thương hiệu: OMRON

Model: E2B-M12LN08-WP-B1

ĐVT: Bộ

Ứng dụng: dùng để phát hiện kim loại có từ tính, các ứng dụng có nhiệt độ cao hoặc thấp,...

SENSOR E2B-M12LN08-WP-B1 OMRON (2M) 

Mã SP: PNK-LKD-0906

Xuất xứ: Japan

Thương hiệu: OMRON

Model: E2B-M12LN08-WP-B1

ĐVT: Bộ

Ứng dụng: dùng để phát hiện kim loại có từ tính, các ứng dụng có nhiệt độ cao hoặc thấp, các ứng dụng vật thể di chuyển, ...

Mã sensor omron:

E2B-S08KS01-WP-B1 2M;E2B-S08KS01-WP-B2 2M;E2B-S08KS01-WP-C1 2M;E2B-S08KS01-WP-C2 2M;E2B-S08LS01-WP-B1 2M;E2B-S08LS01-WP-B2 2M;E2B-S08LS01-WP-C1 2M;E2B-S08LS01-WP-C2 2M;E2B-S08KS01-MC-B1;E2B-S08KS01-MC-B2;E2B-S08KS01-MC-C1;E2B-S08KS01-MC-C2;E2B-S08LS01-MC-B1;E2B-S08LS01-MC-B2;E2B-S08LS01-MC-C1;E2B-S08LS01-MC-C2;E2B-S08KN02-WP-B1 2M;E2B-S08KN02-WP-B2 2M;E2B-S08KN02-WP-C1 2M;E2B-S08KN02-WP-C2 2M;E2B-S08LN02-WP-B1 2M;E2B-S08LN02-WP-B2 2M;E2B-S08LN02-WP-C1 2M;E2B-S08LN02-WP-C2 2M;E2B-S08KN02-MC-B1;E2B-S08KN02-MC-B2;E2B-S08KN02-MC-C1;E2B-S08KN02-MC-C2;E2B-S08LN02-MC-B1;E2B-S08LN02-MC-B2;E2B-S08LN02-MC-C1;E2B-S08LN02-MC-C2;E2B-S08KS02-WP-B1 2M;E2B-S08KS02-WP-B2 2M;E2B-S08KS02-WP-C1 2M;E2B-S08KS02-WP-C2 2M;E2B-S08LS02-WP-B1 2M;E2B-S08LS02-WP-B2 2M;E2B-S08LS02-WP-C1 2M;E2B-S08LS02-WP-C2 2M;E2B-S08KS02-MC-B1;E2B-S08KS02-MC-B2;E2B-S08KS02-MC-C1;E2B-S08KS02-MC-C2;E2B-S08LS02-MC-B1;E2B-S08LS02-MC-B2;E2B-S08LS02-MC-C1;E2B-S08LS02-MC-C2;E2B-S08KN04-WP-B1 2M;E2B-S08KN04-WP-B2 2M;E2B-S08KN04-WP-C1 2M;E2B-S08KN04-WP-C2 2M;E2B-S08LN04-WP-B1 2M;E2B-S08LN04-WP-B2 2M;E2B-S08LN04-WP-C1 2M;

E2B-S08LN04-WP-C2 2M;E2B-S08KN04-MC-B1;E2B-S08KN04-MC-B2;E2B-S08KN04-MC-C1;E2B-S08KN04-MC-C2;E2B-S08LN04-MC-B1;E2B-S08LN04-MC-B2;E2B-S08LN04-MC-C1;E2B-S08LN04-MC-C2;E2B-M12KS02-WP-B1 2M;E2B-M12KS02-WP-B2 2M;E2B-M12KS02-WP-C1 2M;E2B-M12KS02-WP-C2 2M;E2B-M12LS02-WP-B1 2M;E2B-M12LS02-WP-B2 2M;E2B-M12LS02-WP-C1 2M;E2B-M12LS02-WP-C2 2M;E2B-M12KS02-M1-B1;E2B-M12KS02-M1-B2;E2B-M12KS02-M1-C1;E2B-M12KS02-M1-C2;E2B-M12LS02-M1-B1;E2B-M12LS02-M1-B2;E2B-M12LS02-M1-C1;E2B-M12LS02-M1-C2;E2B-M12KN05-WP-B1 2M;E2B-M12KN05-WP-B2 2M;E2B-M12KN05-WP-C1 2M;E2B-M12KN05-WP-C2 2M;E2B-M12LN05-WP-B1 2M;E2B-M12LN05-WP-B2 2M;E2B-M12LN05-WP-C1 2M;E2B-M12LN05-WP-C2 2M;E2B-M12KN05-M1-B1;E2B-M12KN05-M1-B2;E2B-M12KN05-M1-C1;E2B-M12KN05-M1-C2;E2B-M12LN05-M1-B1;E2B-M12LN05-M1-B2;E2B-M12LN05-M1-C1;E2B-M12LN05-M1-C2;E2B-M12KS04-WP-B1 2M;E2B-M12KS04-WP-B2 2M;E2B-M12KS04-WP-C1 2M;E2B-M12KS04-WP-C2 2M;E2B-M12LS04-WP-B1 2M;E2B-M12LS04-WP-B2 2M;E2B-M12LS04-WP-C1 2M;E2B-M12LS04-WP-C2 2M;E2B-M12KS04-M1-B1;E2B-M12KS04-M1-B2;E2B-M12KS04-M1-C1;E2B-M12KS04-M1-C2;E2B-M12LS04-M1-B1;E2B-M12LS04-M1-B2;E2B-M12LS04-M1-C1;E2B-M12LS04-M1-C2;E2B-M12KN08-WP-B1 2M;E2B-M12KN08-WP-B2 2M;E2B-M12KN08-WP-C1 2M;E2B-M12KN08-WP-C2 2M;E2B-M12LN08-WP-B1 2M;E2B-M12LN08-WP-B2 2M;E2B-M12LN08-WP-C1 2M;E2B-M12LN08-WP-C2 2M;E2B-M12KN08-M1-B1;E2B-M12KN08-M1-B2;E2B-M12KN08-M1-C1;E2B-M12KN08-M1-C2;E2B-M12LN08-M1-B1;E2B-M12LN08-M1-B2;E2B-M12LN08-M1-C1;E2B-M12LN08-M1-C2;E2B-M18KS05-WP-B1 2M;E2B-M18KS05-WP-B2 2M;E2B-M18KS05-WP-C1 2M;E2B-M18KS05-WP-C2 2M;E2B-M18LS05-WP-B1 2M;E2B-M18LS05-WP-B2 2M;E2B-M18LS05-WP-C1 2M;E2B-M18LS05-WP-C2 2M;E2B-M18KS05-M1-B1;E2B-M18KS05-M1-B2;

E2B-M18KS05-M1-C1;E2B-M18KS05-M1-C2;E2B-M18LS05-M1-B1;E2B-M18LS05-M1-B2;E2B-M18LS05-M1-C1;E2B-M18LS05-M1-C2;E2B-M18KN10-WP-B1 2M;E2B-M18KN10-WP-B2 2M;E2B-M18KN10-WP-C1 2M;E2B-M18KN10-WP-C2 2M;E2B-M18LN10-WP-B1 2M;E2B-M18LN10-WP-B2 2M;E2B-M18LN10-WP-C1 2M;E2B-M18LN10-WP-C2 2M;E2B-M18KN10-M1-B1;E2B-M18KN10-M1-B2;E2B-M18KN10-M1-C1;E2B-M18KN10-M1-C2;E2B-M18LN10-M1-B1;E2B-M18LN10-M1-B2;E2B-M18LN10-M1-C1;E2B-M18LN10-M1-C2;E2B-M18KS08-WP-B1 2M;E2B-M18KS08-WP-B2 2M;E2B-M18KS08-WP-C1 2M;E2B-M18KS08-WP-C2 2M;E2B-M18LS08-WP-B1 2M;E2B-M18LS08-WP-B2 2M;E2B-M18LS08-WP-C1 2M;E2B-M18LS08-WP-C2 2M;E2B-M18KS08-M1-B1;E2B-M18KS08-M1-B2;E2B-M18KS08-M1-C1;E2B-M18KS08-M1-C2;E2B-M18LS08-M1-B1;E2B-M18LS08-M1-B2;E2B-M18LS08-M1-C1;E2B-M18LS08-M1-C2;E2B-M18KN16-WP-B1 2M;E2B-M18KN16-WP-B2 2M;E2B-M18KN16-WP-C1 2M;E2B-M18KN16-WP-C2 2M;E2B-M18LN16-WP-B1 2M;E2B-M18LN16-WP-B2 2M;E2B-M18LN16-WP-C1 2M;E2B-M18LN16-WP-C2 2M;E2B-M18KN16-M1-B1;E2B-M18KN16-M1-B2;

E2B-M18KN16-M1-C1;E2B-M18KN16-M1-C2;E2B-M18LN16-M1-B1;E2B-M18LN16-M1-B2;E2B-M18LN16-M1-C1;E2B-M18LN16-M1-C2;E2B-M30KS10-WP-B1 2M;E2B-M30KS10-WP-B2 2M;E2B-M30KS10-WP-C1 2M;E2B-M30KS10-WP-C2 2M;E2B-M30LS10-WP-B1 2M;E2B-M30LS10-WP-B2 2M;E2B-M30LS10-WP-C1 2M;E2B-M30LS10-WP-C2 2M;E2B-M30KS10-M1-B1;E2B-M30KS10-M1-B2;E2B-M30KS10-M1-C1;E2B-M30KS10-M1-C2;E2B-M30LS10-M1-B1;E2B-M30LS10-M1-B2;E2B-M30LS10-M1-C1;E2B-M30LS10-M1-C2;E2B-M30KN20-WP-B1 2M;E2B-M30KN20-WP-B2 2M;E2B-M30KN20-WP-C1 2M;E2B-M30KN20-WP-C2 2M;E2B-M30LN20-WP-B1 2M;E2B-M30LN20-WP-B2 2M;E2B-M30LN20-WP-C1 2M;E2B-M30LN20-WP-C2 2M;E2B-M30KN20-M1-B1;E2B-M30KN20-M1-B2;E2B-M30KN20-M1-C1;E2B-M30KN20-M1-C2;E2B-M30LN20-M1-B1;E2B-M30LN20-M1-B2;E2B-M30LN20-M1-C1;E2B-M30LN20-M1-C2;E2B-M30KS15-WP-B1 2M;E2B-M30KS15-WP-B2 2M;E2B-M30KS15-WP-C1 2M;E2B-M30KS15-WP-C2 2M;E2B-M30LS15-WP-B1 2M;E2B-M30LS15-WP-B2 2M;E2B-M30LS15-WP-C1 2M;E2B-M30LS15-WP-C2 2M;E2B-M30KS15-M1-B1;E2B-M30KS15-M1-B2;E2B-M30KS15-M1-C1;E2B-M30KS15-M1-C2;E2B-M30LS15-M1-B1;E2B-M30LS15-M1-B2;E2B-M30LS15-M1-C1;E2B-M30LS15-M1-C2;E2B-M30LN30-WP-B1 2M;E2B-M30LN30-WP-B2 2M;E2B-M30LN30-WP-C1 2M;E2B-M30LN30-WP-C2 2M;E2B-M30LN30-M1-B1;E2B-M30LN30-M1-B2;E2B-M30LN30-M1-C1;E2B-M30